• Η γενική πτώση σχηματίζεται με την κατάληξη –(n)in, –(n)ın, –(n)ün, –(n)un. Το φωνήεν της κατάληξης καθορίζεται από την αρμονία των φωνηέντων.
  1. Αν η λέξη τελειώνει σε φωνήεν, η κατάληξη είναι –nin, –nın, –nün, –nun.

araba – arabanın
kapı – kapının
bahçe – bahçenin

  1. Αν η λέξη τελειώνει σε σύμφωνο, η κατάληξη είναι –in, –ın, –ün, –un.

ev – evin
okul – okulun
göz – gözün

sokak – sokağın
ağaç – ağacın
dolap – dolabın

Ahmet – Ahmet’in
Ayşe – Ayşe’nin
Atina’nın

 • Η λέξη su αποτελεί εξαίρεση, σχηματίζοντας τη γενική ως suyun.


parmakΓράψτε ένα ουσιαστικό ή επίθετο για να βρω τη γενική!
 • ΠΡΟΣΟΧΗ
  Η κατάληξη αυτή είναι αρχίζει με ένα φωνήεν (εφόσον η λέξη λήγει σε σύμφωνο). Μην ξεχνάμε ότι ορισμένες λέξεις ενδέχεται σε αυτή τη περίπτωση να χάσουν το προτελευταίο τους γράμμα

  ok Παραδείγματα:
  akıl – aklın, sabır – sabrın, şehir – şehrin