Κατηγορία: A2

A2

Gelecek zamanın hikâyesi

Ο χρόνος αυτός μεταφράζεται στα ελληνικά ως: θα + παρατατικός (θα έκανα) ή θα + υπερσυντέλικος (θα είχα κάνει). Σχηματίζεται βάζοντας το ρήμα στο γ’ ενικό πρόσωπο του μέλλοντα, ακολουθούμενο από τα επιθήματα του αορίστου ως εξής (τονίζεται η κόκκινη συλλαβή): (Ben) yapacaktım θα είχα κάνει/θα έκανα (Sen) yapacaktın θα είχες κάνει/θα έκανες (O) yapacaktı θα …

A2

Geniş zamanın hikâyesi

Ο χρόνος αυτός αποτελεί συνδυασμό του geniş zaman και του αορίστου και μπορεί να: Δηλώνει ενέργεια που γίνονταν κατ’ επανάληψη στο παρελθόν Χρησιμοποιείται στην απόδοση υποθετικών προτάσεων Σχηματίζεται βάζοντας το ρήμα στο γ’ ενικό πρόσωπο του geniş zaman, ακολουθούμενο από τα επιθήματα του αορίστου ως εξής: κατάφαση άρνηση ερώτηση giderdim gitmezdim gider/gitmez miydim? giderdin gitmezdin gider/gitmez …

A2, Γραμματική

Αόριστος σε -miş (miş’li geçmiş zaman)

Ο χρόνος αυτός αναφέρεται συνήθως στο παρελθόν και ονομάζεται επίσης ως belirsiz geçmiş zaman. Διαφέρει από τον αόριστο, ο οποίος υποδηλώνει βεβαιότητα για την εκτέλεση της ενέργειας. Ο  αόριστος σε -miş δεν υποδηλώνει βεβαιότητα εκ μέρους του υποκειμένου. Ο αόριστος σε -miş έχει διάφορες σημαντικές χρήσεις στην τουρκική γλώσσα. Χρησιμοποιείται για: αφήγηση (ιδιαιτέρως στα παραμύθια, …

A2

Τροπικά παράγωγα (durum ulaçları)

Υπάρχουν τρία είδη τροπικών παραγώγων: 1) Τροπικά παράγωγα με κατάληξη -(y)erek/-(y)arak Σχηματίζονται με τη ρίζα του ρήματος και τις παραπάνω επιθήματα. Αντιστοιχούν στην ενεργητική μετοχή ενεστώτα στα ελληνικά και έχουν διάφορες χρήσεις: Όπως η ενεργητική μετοχή ενεστώτα στα ελληνικά. Δηλαδή απαντούν την ερώτηση πώς: koşarak gitti – έφυγε τρέχοντας yiyerek zayıflayın – αδυνατίστε τρώγοντας ders …

A2

Συνδετικά παράγωγα (bağlama ulaçları)

Τα συνδετικά παράγωγα σχηματίζονται με τη ρίζα του ρήματος και το επίθημα -(y)ip (το φωνήεν του επιθήματος αλλάζει ανάλογα με την αρμονία των φωνηέντων). Με αυτά τα παράγωγα συνδέουμε δύο ρήματα. Το δεύτερο ρήμα καθορίζει τον χρόνο/έγκλιση και το πρόσωπο. Οι χρήσεις των συνδετικών παραγώγων: Συνδέουμε δύο διαδοχικές ενέργειες. Εδώ αντί για το συνδετικό παράγωγο, …

A2

Απαρέμφατο (mastar)

Στην τουρκική γλώσσα το απαρέμφατο έχει πολλές χρήσεις, οι οποίες επεξηγούνται παρακάτω. Δυστυχώς στα νέα ελληνικά δεν υπάρχει ακριβής αντιστοιχία στη χρήση του. Είναι κλιτό μέρος του λόγου, δηλαδή μπορεί να πάρει όλες τις πτώσεις. Στην πιο απλή του μορφή (ονομαστική πτώση) είναι εύκολα αναγνωρίσιμο από το επίθημα –mek ή –mak. Αν αφαιρεθεί αυτή η …

A2

Geniş zaman

Ο geniş zaman έχει τα επιθήματα –(e/a/i)rim, -rsin, -r, -riz, -rsiniz, -rler. Ο χρόνος αυτός μεταφράζεται στα ελληνικά ή ως ενεστώτας ή ως (άμεσος) μέλλοντας. Χρησιμοποιείται: α) για να δηλώσει ότι η ενέργεια του ρήματος γίνεται πάντοτε (dostunu hep korur  = πάντοτε προστατεύει τον φίλο του) β) για να δηλώσει συνήθεια (her akşam içki içer …

A2

Μέλλοντας (Gelecek zaman)

● Ο μέλλοντας χαρακτηρίζεται από τις συλλαβές –(y)ecek– ή –(y)acak– που μπαίνουν μετά τη ρίζα του ρήματος και έχει τα επιθήματα –eceğim, –eceksin, –ecek, –eceğiz, –eceksiniz, –ecekler. Αν η ρίζα του ρήματος λήγει σε φωνήεν, τότε μπαίνει το ευφωνικό γράμμα –y-. απαρέμφατο açmak izlemek (Ben) açacağım izleyeceğim (Sen) açacaksın izleyeceksin (O) açacak izleyecek (Biz) açacağız …

A2

Το «μπορώ»

Το ρήμα “μπορώ” δεν υπάρχει στα τούρκικα. Ενσωματώνεται αμέσως μετά τη ρίζα του ρήματος στο απαρέμφατο ως –(y)abil– ή –(y)ebil–, σύμφωνα με τον κανόνα της αρμονίας των φωνηέντων. Έπειτα το “νέο” αυτό ρήμα κλείνεται κανονικά σε όλους τους χρόνους. Αν η λέξη τελειώνει σε φωνήεν, τότε μπαίνει το ευφωνικό γράμμα –y-: bekleyebilmek, okuyabilmek… απαρέμφατο verebilmek …