επίθημα

Το επίθημα -it/-ıt/-üt/-ut

Το επίθημα –it/-ıt/-üt/-ut δημιουργεί ουσιαστικά από τη ρίζα ρημάτων, επιθέτων και άλλων ουσιαστικών. Το φωνήεν του επιθήματος δεν χρησιμοποιείται όταν η αρχική λέξη λήγει σε φωνήεν, αλλιώς ακολουθεί τον κανόνα της αρμονίας των επιθημάτων:

Ρήματα:
anmak (μνημονεύω)- anıt (μνημείο)
yapmak(κατασκευάζω) – yapıt (δημιούργημα)
taşımak (μεταφέρω) – taşıt (όχημα)
geçmek (περνώ) – geçit (πέρασμα)
kesmek (τέμνω) – kesit (τομή)
ölçmek (μετρώ) – ölçüt (μέτρο)
gömmek (θάβω) – gömüt (τύμβος)
konmak (κάθομαι) – konut (κατοικία)

Ουσιαστικά/επίθετα:
som (ατόφιος)- somut (απτός)
eş (ταίρι)- eşit (ισότιμος)
karşı (απέναντι) – karşıt (αντίθετος)
boy (μέγεθος) – boyut (διάσταση)

Σχολιάστε...