Επιρρήματα (belirteçler)

Στην τουρκική γλώσσα τα επιρρήματα ονομάζονται belirteç ή zarf και χωρίζονται σε 6 κατηγορίες:

  • Χρονικά επιρρήματα (zaman belirteçleri)
  • Τοπικά επιρρήματα (yer, yön belirteçleri)
  • Επιρρήματα κατάστασης (durum belirteçleri)
  • Ποσοτικά επιρρήματα (azlık, çokluk belirteçleri)
  • Ερωτηματικά επιρρήματα (soru belirteçleri)
  • Επίρρημα υπόθεσης (koşul belirteci)