Γραμματική

Εμφατικός αναδιπλασιασμός (pekiştirme)

Ένας τρόπος στην τουρκική γλώσσα για να δώσουμε έμφαση σε επίθετα (κυρίως) είναι με την προσθήκη μιας ή δυο συλλαβών στην αρχή της λέξης. Η συλλαβή που προστίθεται είναι παρόμοια με την πρώτη συλλαβή της αρχικής λέξης. Δεν υπάρχει γενικός κανόνας σχηματισμού του φαινομένου αυτού, αν και στον παρακάτω πίνακα περιλαμβάνονται σχεδόν όλες οι λέξεις που αναδιπλασιάζονται.

Έτσι το yeşil (πράσινο) γίνεται yemyeşim, το çıplak (γυμνός)γίνεται çırılçıplak (τσίτσιδος), το taze (φρέσκο) γίνεται taptaze (ολόφρεσκο).

başka bambaşka
bayağı basbayağı
bedava besbedava
belli besbelli
beter besbeter
beyaz bembeyaz
boş bombos
bok bombok
buruşuk bumburuşuk
bütün büsbütün
canlı capcanlı, capacanlı
cavlak cascavlak
cıbıldak cıscıbıldak
cıvık cıscıvık
çabuk çarçabuk
çevre çepçevre, çepeçevre
çıplak çırçıplak, çırılçıplak
dağınık darmadağınık
dar dapdar
daracık dapdaracık
derin depderin
dik dimdik
diri dipdiri
doğru dosdoğru
dolu dopdolu
duru dupduru
düz dümdüz
düzgün düpdüzgün
genç gepgenç
geniş gepgeniş
gündüz güpegündüz
güzel güpgüzel
kalın kapkalın
kara kapkara
karanlı kapkaranlık
katı kaskatı
kırmızı kıpkırmızı
kısa kıpkısa
kıvrak kıskıvrak
kızıl kıpkızıl
kirli kipkirli
koca koskoca
kocaman koskocaman
kötürüm köskötürüm
koyu kopkoyu
kuru kupkuru
mavi masmavi
mor mosmor
parça paramparça (ουσιαστικό)
pembe pespembe
perişan perperişan
sağlam sapasağlam
sarı sapsarı
sefil sersefil
serin sepserin
sıcacık sımsıcacık
sıcak sımsıcak
sıkı sımsıkı
silik sipsilik
sivri sipsivri
siyah simsiyah
soğuk sopsoğuk
şirin şipşirin
tamam tastamam
taze taptaze
temiz tertemiz
toparlak tostoparlak
yanlış yapyanlış, yapayanlış
yalnız yapayalnız
yassı yamyassı
yaş yamyaş
yeni yepyeni
yeşil yemyeşil
yumru yusyumru
yuvarlak yusyuvarlak
zayıf zapzayıf

Σχολιάστε...