Κατηγορία: B1

B1

Μετοχές (ortaç)

Η μετοχή στα τούρκικα (ortaç, sıfat-fiil ή sıfat-eylem) είναι κατά ένα μέρος επίθετο (sıfat) και κατά ένα μέρος ρήμα (fiil ή eylem) και ανήκει στην κατηγορία των ρηματοειδών (fiilimsi ή eylemsi). Σχηματίζονται από τη ρίζα του ρήματος με διάφορες επιθήματα: Μετοχές με κατάληξη -en Μετοχές με κατάληξη -r Μετοχές με κατάληξη -ecek Μετοχές με κατάληξη …

B1

Υποθετική έγκλιση (şart kipi)

Ο υποθετικός λόγος στα τούρκικα θεωρείται έγκλιση, της οποίας τα επιθέματα μοιάζουν, αλλά δεν πρέπει να συγχέονται, με αυτά της ευκτικής-υποθετικής (η μόνη τους διαφορά είναι στο γ’ πρόσωπο του πληθυντικού). Τα επιθέματα αυτά είναι τα: –(y)sem/-sam, –(y)sen/-san, –(y)se/-sa, –(y)sek/-sak, –(y)seniz/-sanız, –lerse/-larsa, τα οποία μπαίνουν μετά τη ρίζα του ρήματος. Το ευφωνικό γράμμα –y– μπαίνει …

B1

Ευκτική-υποθετική έγκλιση (dilek-şart kipi)

Η ευκτική-υποθετική έγκλιση έχει δυο χρήσεις επειδή μπορεί να δηλώνει:α) ευχή (keşke arabam olsa = μακάρι να είχα αυτοκίνητο)β) προϋπόθεση για την εκπλήρωση άλλης ενέργειας (bunu alsak ne güzel olurdu = τι ωραία που θα ήταν αν το παίρναμε αυτό) Πώς σχηματίζεται: Με τα επιθέματα –sem/-sam, –sen/-san, –se/-sa, –sek/-sak, –seniz/-sanız, –seler/-salar, τα οποία μπαίνουν μετά …

B1

Μετοχές με επίθημα -diği

tek bildiğim, hiçbir şey bilmediğimdir   Οι μετοχές αυτές αναφέρονται σε παρελθοντικό χρόνο ή ενεστώτα και σχηματίζονται με βάση τις μετοχές με κατάληξη -dik, στις οποίες για να υποδηλώσουμε το πρόσωπο προσθέτουμε τις κτητικές επιθήματα του κατάλληλου προσώπου. Η μετοχή που προκύπτει μπορεί να πάρει πτώσεις. Το υποκείμενο μπαίνει πάντοτε σε γενική πτώση. Benim aldığım …

B1

Μετοχές με κατάληξη -(y)en/-(y)an

Οι μετοχές με κατάληξη -(y)en/-(y)an έχουν την έννοια ο οποίος/η οποία/το οποίο (αναφορικές αντωνυμίες στα ελληνικά). Ως αντιστοιχία στην ελληνική γραμματική, μπορούμε να τις παραλληλίσουμε με τις παθητικές μετοχές. Μπορούν είτε να προσδιορίσουν ουσιαστικά, είτε μόνες τους να γίνουν οι ίδιες ουσιαστικά, οπότε παίρνουν πτώσεις κανονικά. Σχηματίζονται πάντοτε από ρίζες ρημάτων, οι οποίες με τη …

B1

Παθητική φωνή (edilgen çatı)

Πώς σχηματίζεται η παθητική φωνή στα τουρκικά: Αν η ρίζα τελειώνει σε σύμφωνο πλην του -l, η παθητική φωνή σχηματίζεται με τη συλλαβή -il (-ıl, -ül, -ul). Το φωνήεν του επιθήματος καθορίζεται από την φωνηεντική αρμονία. Παραδείγματα: yapmak – yapılmak dökmek – dökülmek sormak – sorulmak sevmek – sevilmek Αν η ρίζα τελειώνει σε φωνήεν, …

B1

Αναγκαστική έγκλιση (gereklilik kipi)

● Το ρήμα “πρέπει” δεν υπάρχει στα τούρκικα. Η αναγκαστική έγκλιση δηλώνει υποχρέωση ή υπόθεση και αποτελεί έγκλιση και σχηματίζεται με τρεις τρόπους: Προσθέτοντας τις συλλαβές –meli (ή –malı) στη ρίζα του ρήματος και με τα επιθήματα του “είμαι». Βάζοντας κτητικά επιθήματα στο απαρέμφατο του ρήματος και με τη χρήση βοηθητικών ρημάτων ή του lazım. …