• Οι καταλήξεις του παρατατικού είναι συνδυασμός του ενεστώτα και του αορίστου: –yordum, –yordun, –yordu, –yorduk, –yordunuz, –yorlardı
απαρέμφατο yazmak beklemek
(Ben) yazıyordum bekliyordum
(Sen) yazıyordun bekliyordun
(O) yazıyordu bekliyordu
(Biz) yazıyorduk bekliyorduk
(Siz) yazıyordunuz bekliyordunuz
(Onlar) yazıyorlardı bekliyorlardı

parmak Επιλέξτε εσείς ένα ρήμα για να το κλίνω!


  • Η άρνηση σχηματίζεται με τις ίδιες καταλήξεις, προσθέτοντας μια παραπάνω συλλαβή (-me- ή -ma-) στη ρίζα του ρήματος.

 

απαρέμφατο yazmamak beklemmeek
(Ben) yazmıyordum beklemiyordum
(Sen) yazmıyordun beklemiyordun
(O) yazmıyordu beklemiyordu
(Biz) yazmıyorduk beklemiyorduk
(Siz) yazmıyordunuz beklemiyordunuz
(Onlar) yazmıyorlardı beklemiyorlardı

  • Η ερώτηση σχηματίζεται με το ρήμα στο γ’ πρόσωπο του ενεστώτα και το ερωτηματικό μόριο mi (mı, mu, mü) με τις καταλήξεις του «είμαι» στον αόριστο:


απαρέμφατο yazmak yazmamak
(Ben) yazıyor muydum? yazmıyor muydum?
(Sen) yazıyor muydun? yazmıyor muydun?
(O) yazıyor muydu? yazmıyor muydu?
(Biz) yazıyor muyduk? yazmıyor muyduk?
(Siz) yazıyor muydunuz? yazmıyor muydunuz?
(Onlar) yazıyorlar mıydı? yazmıyorlar mıydı?