Επιθήματα τουρκικής γλώσσας

Yunanlılaştıramadıklarımızdanmışsınız
(1 λέξη)

Λέγεται ότι είστε από αυτούς που δεν μπορέσαμε να εξελληνίσουμε
(10 λέξεις)

Ένα χαρακτηριστικό της τουρκικής γλώσσας, η οποία είναι συγκολλητική, είναι τα επιθήματα/προσφύματα τα οποία μπαίνουν μετά από μια λέξη. Δε θα ήταν υπερβολή να τονίσουμε το γεγονός ότι η γνώση της γραμματικής περνάει από τη γνώση των προσφυμάτων αυτών. Εδώ μπορείτε να βρείτε τα επιθήματα/προσφύματα σε αλφαβητική σειρά:

 1. -(y)a/-(y)e δείτε και εδώ.
 2. -(y)a-/-(y)e-
 3. -(y)a -(y)a/-(y)e -(y)e
 4. -(y)abil-/-(y)ebil-
 5. -(y)aca-/-(y)ece- δείτε και εδώ.
 6. -(y)acak/-(y)ecek δείτε και εδώ.
 7. -(y)acaktı-/-(y)ecekti-
 8. -ağan/-eğen
 9. -(y)alı/-(y)eli
 10. -(y)alım/-(y)elim
 11. -(y)an-/-(y)en-
 12. -ar-/-er-
 13. -(y)arak/-(y)erek
 14. -(y)asın/-(y)eyesin
 15. -(y)asınız/-(y)eyesiniz
 16. -(y)ayım/-(y)eyeyim
 17. -ardı-/-erdi-
 18. -baz
 19. -ca/-ce/-ça/-çe
 20. -cağız/-ceğiz
 21. -cı/-ci/-cu/-cü (-çı/-çi/-çu/-çü)
 22. -cık/-cik/-cuk/-cük (-çık/-çik/-çuk/-çük)
 23. -da/-de (-ta/-te)
 24. -daki/-deki (-taki/-teki)
 25. -dan/-den
 26. -dar
 27. -daş/-taş
 28. -dı-/-di-/-du-/-dü- (-tı-/-ti-/-tu-/-tü-)
 29. -dığı-/-diği-/-duğu-/-düğü- (-tığı-/-tiği-/-tuğu-/-tüğü-)
 30. -dığında/-diğinde/-duğunda/-düğünde (-tığında/-tiğinde/-tuğunda/-tüğunde)
 31. -dık/-dik/-duk/-dük (-tık/-tik/-tuk/-tük) δείτε και εδώ.
 32. -dıkça/-dikçe/-dukça/-dükçe (-tıkça/-tikçe/-tukça/-tükçe)
 33. -dıktan/-dikten/-duktan/-dükten (-tıktan/-tikten/-tuktan/-tükten)
 34. -dır/-dir/-dur/-dür (-tır/-tir/-tur/-tür)
 35. -gan/-gen
 36. -ge
 37. -gi/-gı/-gü/-gu
 38. -gın/-gin/-gun/-gün
 39. -gil
 40. -ı/-i/-u/-ü
 41. -(y)ı/-(y)i/-(y)u/-(y)ü
 42. -(s)ı/-(s)i/-(s)u/-(s)ü
 43. -(y)ıcı/-(y)ici/-(y)ucu/-(y)ücü
 44. -(y)ıncı/-(y)inci/-(y)uncu/-(y)üncü
 45. -(n)ın/-(n)in/-(n)un/-(n)ün
 46. -(y)ınca/-(y)ince/-(y)unca/-(y)ünce
 47. -(y)ıp/-(y)ip/-(y)up/-(y)üp
 48. -ır-/-ir-/-ur-/-ür-
 49. -ırdı-/-irdi-/-urdu-/-ürdü-
 50. -(y)ış/-(y)iş/-(y)uş/-(y)üş
 51. -ıt/-it/-ut/-üt
 52. -(y)ıvermek/-(y)ivermek/-(y)uvermek/-(y)üvermek
 53. -(y)ız/-(y)iz/-(y)uz/-(y)üz
 54. -(a)k/-(e)k
 55. -(ı)k/-(i)k/-(u)k/-(ü)k
 56. -kan/-ken
 57. -ken
 58. -kın/-kin/-kun/-kün
 59. -kı/-ki/-ku/-kü
 60. -ki
 61. -la-/-le-
 62. -lar/-ler δείτε και εδώ.
 63. -ları/-leri δείτε και εδώ, αλλά και εδώ.
 64. -laş/-leş
 65. -leyin
 66. -li/-lı/-lü/-lu
 67. -lik/-lık/-lük/-luk
 68. -(ı)m/-(i)m/-(u)m/-(ü)m δείτε και εδώ, αλλά και εδώ.
 69. -madan/-meden
 70. -mak/-mek
 71. -makla/-mekle
 72. -maksızın/-meksizin
 73. -makta/-mekte
 74. -maktan/-mekten
 75. -maktansa/-mektense
 76. -maları/-meleri
 77. -malı-/-meli-
 78. -mam/-mem δείτε και εδώ.
 79. -mamız/-memiz
 80. -man/-men
 81. -manın/-menin
 82. -manız/-meniz
 83. -ması/-mesi
 84. -maya/-meye
 85. -mayı/-meyi
 86. -mayız/-meyiz
 87. -maz-/-mez-
 88. -mış/-miş/-muş/-müş δείτε και εδώ.
 89. -mışlık-/-mişlik-/-muşluk-/-müşlük-
 90. -mıştı-/-mişti-/-muştu-/-müştü-
 91. -(ı)mız/-(i)miz/-(u)muz/-(ü)müz
 92. -(ı)msı,-(i)msi,-(u)msu,-(ü)msü
 93. -(ı)mtrak/-(i)mtrak
 94. -(ı)n/-(i)n/-(u)n/-(ü)n δείτε και εδώ.
 95. -(a)nak/-(e)nek
 96. -(ı)nç/-(i)nç/-(u)nç/-(ü)nç
 97. -(ı)nız/-(i)niz/-(u)nuz/-(ü)nüz
 98. -(ı)ntı/-(i)nti/-(u)ntu/-(ü)ntü
 99. -sana/-sene, -sanıza/-senize
 100. -sın/-sin/-sun/-sün δείτε και εδώ.
 101. -sınız/-siniz/-sunuz/-sünüz
 102. -sız/-siz/-suz/-süz
 103. -tar
 104. -yordum/-yordun/-yordu/-yorduk/-yordunuz/-yorlardı
 105. -yorum/-yorsun/-yor/-yoruz/-yorsunuz/-yorlar

Η λίστα δεν είναι πλήρης υπό καμία έννοια. Αν εντοπίσετε κάποιο σφάλμα, ή κάποιο επίθημα που δεν υπάρχει στη λίστα, παρακαλώ αφήστε σχόλιο στη σελίδα αυτή.

4 Comments

 1. σορρυ, μπορει και να μην το βλεπω, αλλα μηπως λειπουν οι καταληξεις -ce, -ca, çe, ça (π.χ. güzelce, milyonlarca, yavaşça, ailece, bence, sence κ.ο.κ) ???

Σχολιάστε...